Nén CSS
Mỗi cái một hàng Siêu rút gọn (1 hàng) Xóa hàng trống Xóa dấu chấm phẩy