Mã Hóa Code

• Điền code cần mã hóa và đây


• Code sau khi mã hóa